Ποιοι είναι οι τύποι ηλεκτρονικών πλειστηριασμών;

Ποιοι είναι οι τύποι ηλεκτρονικών πλειστηριασμών;

Ποιοι είναι οι τύποι ηλεκτρονικών πλειστηριασμών;

Υπάρχουν δύο τύποι ηλεκτρονικών πλειστηριασμών:

  • Συμβατικός πλειστηριασμός: Ο πλειστηριασμός αυτός διενεργείται βάσει σύμβασης μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου ή του κινητού περιουσιακού στοιχείου και του εκκαθαριστή.
  • Ενεργητικός πλειστηριασμός: Ο πλειστηριασμός αυτός διενεργείται από τον εκκαθαριστή βάσει εντολής δικαστικής ή διοικητικής αρχής.