Ποιοι είναι οι όροι συμμετοχής σε έναν ηλεκτρονικό πλειστηριασμό;

Ποιοι είναι οι όροι συμμετοχής σε έναν ηλεκτρονικό πλειστηριασμό;

Ποιοι είναι οι όροι συμμετοχής σε έναν ηλεκτρονικό πλειστηριασμό;

Για να συμμετέχετε σε έναν ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, πρέπει να έχετε εγγραφεί ως μέλος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του πλειστηριασμού. Για την εγγραφή σας, θα χρειαστεί να καταθέσετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας
 • Αντίγραφο του φορολογικού σας αποδεικτικού ενημερότητας
Αν αφορά εταιρεία:
 •  Τα πλήρη νομιμοποιητικά στοιχεία της εταιρείας καθώς και τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που την εκπροσωπεί.
 • Αποδεικτικό εκπροσώπησης, πληρεξούσιο, το οποίο θα πρέπει να έχει αναρτηθεί εμπρόθεσμα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Γενικοί Κανόνες

 • Για την έγκυρη συμμετοχή σας ως πλειοδότης, απαιτείται: 3 εργάσιμες μέρες πριν τον πλειστηριασμό (και μέχρι τις 14:00 μ.μ. της τρίτης ημέρας) να έχει καταβληθεί το 30% του ποσού εκκίνησης του πλειστηριασμού, σε Τραπεζικό λογαριασμό του/της συμβολαιογράφου που είναι αρμόδιος για αυτόν.
 • Σε περίπτωση που δεν είστε ο υπερθεματιστής, η επιστροφή της εγγύησης γίνεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από τον συμβολαιογράφο.
 • Εάν είστε υπερθεματιστής, το υπόλοιπο εκπλειστηρίασμα, πρέπει να καταβληθεί εξ ολοκλήρου εντός 10 ημερών από την κατακύρωση.
 • Οι πληροφορίες που έχουμε για το/α ακίνητο/α είναι όσες προκύπτουν από τα έγγραφα που είναι αναρτημένα. Περαιτέρω πληροφορίες (πχ αν κατοικείται, αν υπάρχει μίσθωση) δεν έχουμε στη διάθεση μας.
 • Δεν υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης του ακινήτου. Το ακίνητο μεταβιβάζεται ως είναι, τυχόν τακτοποιήσεις /πολεοδομικές παραβάσεις θα πρέπει να διεκπεραιωθούν από τον υπερθεματιστή.
 • Το ακίνητο μεταβιβάζεται ελεύθερο βαρών.
 • Δάνεια δεν γίνονται δεκτά.